Tel.: 22 757 46 99; 797 775 505

Sport Masters Katarzyna Kociszewska-Palacz
ul. Borowa 9A
05-506 Lesznowola, Wilcza Góra
e-mail: kontakt@sportmasters.pl
tel.: +48 22 757 46999 wew. 11

....................................., dnia .....................................

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

...................................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

...................................................................................................................

 

Reklamacja towaru


Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ..................................... produkt

............................................................................................................................................................ jest wadliwy.

Wada polega na:

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Wada została stwierdzona w dniu .......................................................................... .
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ..................................... (słownie: ............................................................................................................) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ............................................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ............................................................................................................... /przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
Z poważaniem


 

..................................... 
*niepotrzebne skreślić


Projekt i wykonanie CStore Wlaściciel sklepu: sportmasters.pl.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Kontakt ze sklepem