Tel.: 22 757 46 99; 797 775 505

POLITYKA PRYWATNOŚCI KONTA
„MASTERS FIGHT EQUIPMENT” W SERWISIE INSTAGRAM.COM

§ 1 | Dlaczego ta polityka prywatności naszego Konta jest konieczna


W przypadku odwiedzin naszego Konta, polubienia naszego posta, dodania komentarza lub rozpoczęcia obserwowania stajemy się obok usługodawcy serwisu Instagram administratorem udostępnionych nam przy tej okazji danych osobowych. Mając to na uwadze i w związku z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L 119, s. 1; dalej RODO lub Rozporządzenie RODO) przekazujemy Państwu poniżej informacje w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe udostępnione nam przez Państwa oraz usługodawcę serwisu Instagram w trakcie korzystania z naszego konta MASTERS FIGHT EQUIPMENT w serwisie Instagram (dalej: Konto).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy Konta „MASTERS FIGHT EQUIPMENT” w serwisie Instagram.com oraz danych osobowych osób korzystających z Konta i przetwarzanych za jego pośrednictwem przez administratora Konta.

Korzystanie z naszego Konta i tym samym związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Konta jest dobrowolne. Przetwarzanie w takim wypadku danych osobowych przez Administratora opiera się na zasadzie dobrowolności. W szczególnych przypadkach określonych przepisami prawa przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym, np. w wypadku konieczności zabezpieczenia danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2 | Administrator Konta i administrator danych osobowych przetwarzanych za jego pośrednictwem


Administratorem Konta oraz jednocześnie administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Konta zgodnie i w zakresie określonym niniejszą polityką prywatności jest Katarzyna Kociszewska-Palacz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SPORT MASTERS Katarzyna Kociszewska-Palacz wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Borowa 9A, 05-506 Lesznowola, NIP 5261610214, REGON 146557778, adres poczty elektronicznej: daneosobowe@sportmasters.pl, numer telefonu: 022 757 46 99 oraz 797 775 505 (dalej: Administrator).


Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Administratorem jest możliwy: poprzez e-mail: daneosobowe@sportmasters.pl; tel. 022 757 46 99 oraz 797 775 505 oraz korespondencyjnie pod adresem ul. Borowa 9A, 05-506 Lesznowola.

§ 3 | Czy tylko my przetwarzamy Państwa dane podczas korzystania z naszego Konta?


Korzystając z serwisu Instagram, w tym także z naszego Konta, administratorem Państwa danych osobowych staje się także usługodawca serwisu – Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland; dalej: Właściciel Serwisu Instagram lub Facebook Ireland), który przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z regulaminem serwisu (https://help.instagram.com/581066165581870 ), zasadami dotyczącymi danych (https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Pomoc%20dotycz%C4%85ca%20Instagramu&bc[1]=Centrum%20prywatno%C5%9Bci%20i%20bezpiecze%C5%84stwa ) oraz zasadami korzystania z plików cookies (https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig ). Jest to o tyle istotne, że dokumenty te regulują m. in. zasady udostępniania nam Państwa danych przez Facebook Ireland oraz zasady ich przetwarzania w ramach serwisu Instagram.

4 | Cel, podstawa i okres przetwarzania danych na Koncie przez Administratora


Administrator może przetwarzać dane osobowe osób korzystających z Konta w następujących celach i na następujących podstawach:
1) prowadzenia Konta w serwisie Instagram, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Ireland, w tym informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowania Administratora, jego marki, produktów lub usług, budowania i utrzymania społeczności z nimi związanej oraz komunikacji z użytkownikami serwisu Instagram za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Instagram (m. in. komentarze, polubienia, wiadomości prywatne) | Podstawa prawna to artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego produktów i usług oraz dążeniu do ich sprzedaży i promocji;
2) prowadzenia marketingu bezpośredniego | Podstawa prawna to artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego produktów i usług oraz dążeniu do ich sprzedaży i promocji;
3) prowadzenia statystyk i analizy korzystania z Konta przez odwiedzających Konto korzystając z funkcji udostępnianych przez Facebook Ireland | Podstawa prawna to artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu na Konta celem analizy statystyk i sposobu korzystania z Konta;
4) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora | Podstawa prawna to artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
5) dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody | Podstawa prawna to artykuł 6 ust. 1 lit a. RODO;
6) dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa | Podstawa prawna to z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO.

Okres przetwarzania danych przez Administratora uzależniony jest od celu i podstawy ich przetwarzania i przedstawia się następująco:
1) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu lub ustania tego interesu - np. (1) dane przetwarzane w celu prowadzenia Konta będą przetwarzane do czasu zaprzestania przez Państwa korzystania z naszego Konta (np. zaprzestania obserwowania, usunięcia komentarza); (2) dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń;
2) dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających Konta dostępne za pomocą funkcji dostarczanych przez Facebook Ireland będą przetwarzane przez Administratora przez czas dostępności tych danych w serwisie Instagram wynoszący 2 lata;
3) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
4) dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych.

§ 5 | Kategorie przetwarzanych danych osobowych na Koncie Administratora


Administrator może przetwarzać jedynie takie dane osobowe osób korzystających z Konta, które uzyska w związku z tym faktem od Facebook Ireland, z Państwa publicznego profilu w serwisie Instagram oraz ewentualnie w wyniku Państwa aktywności na Koncie – np. poprzez dodanie komentarzy czy przesłanie danych w ramach wiadomości do Administratora.
Mając to na uwadze, Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
1) podstawowe dane identyfikacyjne (nazwa użytkownika, imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu w serwisie Instagram;
2) inne dane opublikowane przez Państwa na własnym profilu w serwisie Instagram lub udostępnione Administratorowi w wyniku Państwa aktywności (w tym np. dane kontaktowe) i dostępne dla Administratora;
3) anonimowe dane statystyczne dotyczące osób korzystających z Konta dostępne dla Administratora za pomocą udostępnianych mu funkcji przez Facebook Ireland oraz na zasadach określonych przez Facebook Ireland.

6 | Odbiorcy danych przetwarzanych na Koncie Administratora

Administrator może przekazywać dane osobowe osób korzystających z Konta następującym podmiotom:
1) Facebook Ireland na zasadach, w zakresie i zgodnie z regulaminem serwisu (https://help.instagram.com/581066165581870) oraz zasadami dotyczącymi danych:
(https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Pomoc%20dotycz%C4%85ca%20Instagramu&bc[1]=Centrum%20prywatno%C5%9Bci%20i%20bezpiecze%C5%84stwa );
2) podmiotom przetwarzającym je na zlecenie i w imieniu Administratora takim jak agencje marketingowe, bądź firmy świadczące usługi w obszarze IT, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi, w sposób niewykraczający poza polecenie Administratora;
3) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 7 | Profilowanie

Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
Administrator na podstawie danych zebranych za pomocą Konta i narzędzi udostępnionych mu przez Facebook Ireland w ramach serwisu Instagram może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy sprzedaży/umowy o świadczenie usług w zakresie oferty handlowej Administratora. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty handlowej Administratora. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i skorzystać z oferty handlowej Administratora.
Profilowanie na Koncie może polegać na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Konta np. poprzez polubienie któregoś z postów na Koncie, udostępnienie postu znajdującego się na Koncie do swojej relacji lub skomentowaniu postu znajdującego się na Koncie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

§ 8 | Prawa osoby, której dane dotyczą


Przysługują Państwu następujące prawa:
1) Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO;
2) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
3) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
4) Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5) Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.com, pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

§ 9 | Pliki cookie


Podczas korzystania z serwisu Instagram, w tym z naszego Konta, na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Konta (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Konto) zapisywane są pliki cookie zgodnie z zasadami korzystania z plików cookie ustanowionymi przez Facebook Ireland – zasady te wraz z informacją o pozostałych technologiach pamięci stosowanymi przez Facebook Ireland dostępne są tutaj: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig .
Pliki cookie to niewielkie elementy tekstu wykorzystywane do zapisywania informacji w przeglądarkach internetowych. Na podstawie plików cookie tworzone są statystyki, które mogą być udostępniane Administratorowi Konta za pomocą funkcji udostępnianej przez Facebook Ireland. Ustawienia przeglądarki internetowej lub danego urządzenia w zakresie plików cookie są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookie – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików cookies.

§ 10 | Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego


Administrator samodzielnie nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (poza UE/EOG). Natomiast takie przekazywanie może mieć miejsce w związku z korzystaniem z serwisu Instagram przez Facebook Ireland do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów poza Państwa miejscem zamieszkania, lub też mogą być w nich przechowywane lub przetwarzane do celów opisanych w zasadach prywatności serwisu Instagram. Facebook Ireland deklaruje, że wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów. Więcej informacji w tym zakresie dostępnych jest tutaj: https://help.instagram.com/519522125107875 .

§ 11 | Postanowienia końcowe


Konto może zawierać odnośniki do innych kont oraz stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne konta i strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Konta Administratora.


Projekt i wykonanie CStore Wlaściciel sklepu: sportmasters.pl.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Kontakt ze sklepem