Tel.: 22 757 46 99; 797 775 505

REKLAMACJE (odpowiedzialność z tytułu rękojmi)

Sport Masters Katarzyna Kociszewska-Palacz, z siedzibą przy ul. Borowej 9A, Wilcza Góra, 05-506 Lesznowola k/Piaseczna wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 526-161-02-14, REGON: 146557778 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

W przypadku produktów objętych gwarancją Klient może:

 1. wykonać uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową wobec sklepu www.sportmasters.pl lub;
 2. wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji wobec Producenta (w przypadku, gdy towary są taką gwarancją objęte).

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie www.sportmasters.pl w przypadku:

 1. stwierdzenia defektów produkcyjnych towarów objętych zamówieniem;
 2. stwierdzenia uszkodzenia towarów objętych zamówieniem;
 3. stwierdzenia niezgodności ilościowej zamówienia z produktami objętymi zamówieniem;
 4. stwierdzenia niezgodności asortymentowej zamówienia z produktami objętymi zamówieniem.

W przypadku korzystania przez Klienta z uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, Klient zobowiązany jest zbadać jakość dostarczonych produktów (objętych zamówieniem), a następnie powiadomić sklep www.sportmasters.pl listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem mail kontakt@sportmasters.pl o niezgodności produktów (objętych zamówieniem) z umową w terminie nie przekraczającym 1 roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej towaru. Klient jest również zobowiązany do załączenia produktu poczytywanego za wadliwy. Zwracany towar należy zapakować w sposób gwarantujący nie uszkodzenie przesyłki.

Adresem fizycznym właściwym do rozpatrzenia reklamacji jest adres: ul. Borowa 9A, Wilcza Góra, 05-506 Lesznowola k/Piaseczna. FORMULARZ REKLAMACJI!

Zasadność reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową jest badana przez sklep www.sportmasters.pl w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru oraz zawiadomienia o niezgodności towaru z umową. Po zbadaniu sprawy, sklep zawiadamia Klienta o sposobie załatwienia reklamacji.

W przypadku uznania reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową:

 1. za uzasadnioną: sklep dokonuje wymiany produktów dotkniętych wadą na produkty wolne od wad w terminie do 14 dni roboczych. W przypadku niemożności wymiany wadliwego produktu na nowy, sklep zwróci równowartość produktu oraz koszt przesyłki. Klient może żądać naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy – to ostatnie tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny, chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni towar na nowy, pozbawiony wady lub naprawi wadliwy egzemplarz.
 2. za nieuzasadnioną: sklep zawiadomi Klienta o nieuznaniu reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Klienta zawiadomienia o niezgodności towaru z umową.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

 1. Sport Masters Katarzyna Kociszewska-Palacz i podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sport Masters Katarzyna Kociszewska-Palacz o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3.  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Sport Masters Katarzyna Kociszewska-Palacz, z siedzibą przy ul. Borowej 9A, Wilcza Góra, 05-506 Lesznowola k/Piaseczna, mailowo na adres kontakt@sportmasters.pl lub  biuro@sportmasters.pl.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sport Masters Katarzyna Kociszewska-Palacz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

ZWROTY

Zgodnie z treścią art. 22 Kodeksu cywilnego (Dz. U. Z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z zm.). konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonała z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową i która na mocy art. 27 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 9 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze sklepem www.sportmasters.pl w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu.

W przypadku odstąpienia od umowy wystarczy złożyć stosowne oświadczenie z zachowaniem formy pisemnej przed upływem terminu 14 dni. Oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: ul. Borowa 9A, Wilcza Góra, 05-506 Lesznowola k/Piaseczna. Pobierz wzór oświadczenia w pdf!

Klient jest zobowiązany dołączyć do oświadczenia (o odstąpieniu od umowy) towar. W przypadku odstąpienia od umowy sklep www.sportmasters.pl zobowiązuje się zwrócić należną kwotę Klientowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia wraz z towarem.

W przypadku nie dołączenia przez Klienta towaru do oświadczenia (o odstąpieniu od umowy) towar powinien być zwrócony w terminie do 14 dni od dnia wysłania oświadczenia na adres: ul. Borowa 9A, Wilcza Góra, 05-506 Lesznowola k/Piaseczna. W przytoczonej sytuacji sklep www.sportmasters.pl zobowiązuje się zwrócić należną kwotę Klientowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia wraz z towarem.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta: „towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu”.

Zwrotowi nie podlega koszt przesyłki a tylko i wyłącznie wartość towaru.

Zwracany towar należy zapakować w sposób gwarantujący nie uszkodzenie przesyłki.

Prawo do odstąpienia od umowy wyłącza się w następującym przypadku:

 1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 4. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 5. zamówienia na działalność gospodarczą (faktury na firmę).

 

WYMIANY

Klient ma możliwość anulowania bądź zmiany zamówienia do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzenie powyższych zmian możliwe jest jedynie po uprzednim kontakcie ze sklepem www.sportmasters.pl za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail zamowienia@sportmasters.pl lub drogą telefoniczną pod numerami tel. 22 757 46 99 lub 22 797 49 09.

Zmiana zamówienia może dotyczyć:

 1. rezygnacji z części produktów objętych zamówieniem;
 2. rezygnacji ze wszystkich produktów objętych zamówieniem;
 3. zmiany części produktów objętych zamówieniem na inne produkty z oferty sklepu;
 4. zmiany danych na fakturze;
 5. zmiany adresu dostawy.

W przypadku dokonania zmiany zamówienia dotyczącej:

 1. zamiany produktów objętych zamówieniem na inne produkty (tańsze) oferowane przez sklep po dokonaniu już przelewu przez Klienta (przedpłata), sklep www.sportmasters.pl zobowiązuje się zwrócić należną kwotę (nadpłatę) Klientowi w terminie 14 dni od dnia poinformowania sklepu o zmianie zamówienia przez Klienta.
 2. zamiany produktów objętych zamówieniem na inne produkty (droższe) oferowane przez sklep po dokonaniu już przelewu przez Klienta (przedpłata) Klient zobowiązuje się wpłacić należną kwotę (dopłatę) na konto sklepu w terminie 3 dni od dnia poinformowania sklepu o zmianie zamówienia przez Klienta.

W przypadku częściowej rezygnacji z zamówienia po dokonaniu przelewu przez Klienta (przedpłata), sklep www.sportmasters.pl zobowiązuje się zwrócić należną kwotę (nadpłatę) Klientowi w terminie 14 dni od dnia poinformowania sklepu o rezygnacji z zamówienia przez Klienta.

W przypadku całkowitej rezygnacji z zamówienia po dokonaniu przelewu przez Klienta (przedpłata), sklep www.sportmasters.pl zobowiązuje się zwrócić należną kwotę Klientowi w terminie 14 dni od dnia poinformowania sklepu o rezygnacji z zamówienia przez Klienta.

 

Wymiany po otrzymaniu towaru -

Sklep sportmasters.pl przewiduje możliwość wymiany towarów zakupionych w sklepie na inny, będący aktualnie w ofercie. W zależności od wybranego produktu sklep zwróci  nadpłatę lub poprosi o dopłatę brakującej sumy. W celu ustalenia procedury prosimy o skontaktowanie się z biurem obsługi klienta pod numerem 22 7574699 lub poprzez formularz mailowy: kontakt@sportmasters.pl .
 


Projekt i wykonanie CStore Wlaściciel sklepu: sportmasters.pl.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Kontakt ze sklepem